Statut Fundacji Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna”.

Statut został przyjęty dnia 13.01.2014r.

Zmiany w statucie przyjęte dnia 28.12.2016r.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 1. Fundacja została ustanowiona przez Ewelinę i Mariusza Gryniuków zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Aleksandrę Malec w kancelarii notarialnej w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego 67, w dniu 10 stycznia 2014r.
 2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kuźniczysko.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek innych fundacji.
 4. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.
 5. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Sądem właściwym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy KRS

§4

 1. Fundacja używa pieczęci w/g załączonego wzoru.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

§6

Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

Ochrony dziedzictwa kulturowego szczególnie w zakresie ratowania zabytków oraz zachowania w świadomości społeczeństwa wielopokoleniowych tradycji.

Pozostałymi celami fundacji są:

 1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 3. turystyka, rekreacja i krajoznawstwo;
 4. wspieranie, upowszechnianie i działanie na rzecz kultury fizycznej;
 5. działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju cywilizacji, poznania świata oraz zbliżenia ludzi;
 6. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. działalność na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwój odnawialnych źródeł energii.

§7

Fundacja może realizować (w ramach posiadanych środków finansowych) cele statutowe prowadząc następującą działalność:

 1. inicjowanie i wspieranie wydawania książek, albumów oraz innych publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym;
 2. organizowanie i przygotowanie stron internetowych oraz wystaw i publikacji poświęconych zachowaniu dziedzictwa kulturowego, ochronie zabytków, kulturze, sztuce, rekreacji, ekologii i edukacji, wychowaniu fizycznemu;
 3. organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 4. organizowanie i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z celami Fundacji;
 5. udzielanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
 6. przygotowanie i prowadzenie wypraw związanych z poznaniem i eksploracją świata;
 7. gromadzenie i porządkowanie archiwum oraz digitalizacja i publikacja materiałów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego;
 8. działalność propagatorska, informacyjna i wydawnicza w zakresie objętym celami Fundacji;
 9. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, konferencji i seminariów, imprez i konkursów związanych z poznaniem świata, kultur, historii i tradycji;
 10. organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych;
 11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 12. współpraca z samorządami lokalnymi i regionalnymi.

§8

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała (w ramach posiadanych środków finansowych) z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego i pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§9

Fundacja realizuje cele statutowe (w ramach posiadanych środków finansowych) także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne oraz prawne nabyte w toku jej działania.

§11

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
 2. Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
 3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. Inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami.

§12

Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV: Władze Fundacji

§13

Najwyższą władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów członków Zarządu powołuje pozostały Fundator jednoosobowo.
 4. Zarząd na kolejne kadencje wybierają członkowie fundacji spośród siebie.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
  • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  • choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  • niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
  • nienależytego wypełniania funkcji członka;
  • istotnego naruszenia postanowień Statutu;
  • utraty zaufania do jego osoby;
  • śmierci członka.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • realizacja celów statutowych;
  • sporządzanie planów pracy i budżetu;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  • wprowadzanie zmiany statutu.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie telefonicznie, pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział V: Sposób reprezentacji

§17

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§18

 1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.