Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna” powstała z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego szczególnie w zakresie ratowania zabytków oraz zachowania w świadomości społeczeństwa wielopokoleniowych tradycji. Fundacja „Żarna” powstała w dniu 10 stycznia 2014 roku.

Nasze pozostałe cele:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka, rekreacja i krajoznawstwo;
 • wspieranie, upowszechnianie i działanie na rzecz kultury fizycznej;
 • działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju cywilizacji, poznania świata oraz zbliżenia ludzi;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwój odnawialnych źródeł energii.