Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

Wykonanie i montaż drewnianych konstrukcji tablic edukacyjnych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ( art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

  1. Beneficjent: Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna”

Siedziba: ul. Św. Jadwigi 14, 55-100 Kuźniczysko

REGON: 022349850

NIP: 915-179-20-73

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

– tablica drewniana podwójnie impregnowana

– Ilość: 41 sztuk

– wielkość tablicy PCV: 1,5 x 1,0 m (do wmontowania)

– konstrukcja na dwunogu (z mieczami) z zadaszeniem dwuspadowym (jodełka)

– dolna krawędź tablicy na wysokości 1 m od podłoża

– montaż drewnianych konstrukcji

Konstrukcja z kantówek o przekroju min. 10x10cm

 

*Prosimy o wcześniejsze przesłanie projektu do akceptacji.*

  1. Obowiązki wykonawcy

– wykonanie drewnianych konstrukcji

– montaż konstrukcji

 

Wykonanie i montaż w terminie:

– do 31 marca 2020

  1. Cena powinna zawierać:

* koszt przedmiotu zamówienia

* montaż

Wymagane dokumenty:

–        wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)

Sposób  prowadzenia korespondencji z Zamawiającym w sprawie niniejszego  zamówienia:

e-mail: fundacja@kuzniczysko.pl

Osobą  uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mariusz Gryniuk – wice prezes fundacji i koordynator projektu, tel.  663 801 151

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca zaproponuje cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy podać cenę brutto.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punków obliczona według wzoru

cena najniższa

 

liczba punktów oferty ocenianej = ——————————- x  100 pkt

cena oferty ocenianej

Podstawą porównania będzie cena brutto. 

Sposób przygotowania ofert:

Formularz oferty powinien zostać wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywanych w nim zmian. Dokumenty dotyczące oferty należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli wykonawców, wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać mailowo na adres fundacja@kuzniczysko.pl

Lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna”,

Ul. Św. Jadwigi 14, 55-100 Kuźniczysko,

lub złożyć osobiście w Biurze Fundacji

Termin składania ofert upływa w dniu 7.02.2020, o godzinie 15:00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną odrzucone.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

formularz oferenta